Isikuandmete töötlemise põhimõtted
Kehtiv alates 13.02.2021
Siit leiad teabe selle kohta, kuidas me töötleme sinu isikuandmeid ning tagame nende kaitse, kui
kasutad meie teenuseid, sh kui kasutad meie e-keskkonda veebilehel Luuletus.ee. Küsimuste korral
võta julgelt ühendust.
Isikuandmete töötlemise põhimõtted on informatiivsed ega ole osa Luuletus.ee ja Kliendi vahel
sõlmitavast lepingust. Teavitame sind olulistest sind ja sinu õigusi puudutavatest muudatustest meie
isikuandmete töötlemise põhimõtetes Luuletus.ee veebilehe või e-posti kaudu või muul mõistlikul viisil.
Vastutav andmetöötleja
Sinu andmete vastutav töötleja on OÜ Lolsol (11450433). Aadress: Tiskrevälja tee 33, 13516 Tallinn;
telefon: 56980010; e-post: info@luuletus.ee.
Milliseid andmeid, kuidas ja kui kaua me kasutame?
Teenuste osutamine
Selleks et sulle teenuseid osutada, s.t eelkõige, et võimaldada sulle ligipääs Luuletus.ee e-keskkonda
failide jagamiseks ja kasutamiseks, samuti toimetada kohale sinu tellitud kaup ja kaubaga seotud
dokumendid, ning võimaldada sul teenuste/kauba eest tasuda, ning et sinuga vajadusel seotult
teenuse osutamisega kontakteeruda, küsime sinult sinu kohta järgmised andmed:
-
ees- ja perenimi,
-
isikukood,
-
sünniaeg,
-
e-posti aadress,
-
telefoninumber,
-
postiaadress;
-
eelistatud suhtluskeel ja -kanal;
-
tegevusvaldkond;
-
pangakonto nr;
-
vajadusel muud teenuse osutamisega seotud andmed.
Täpne andmete koosseis sõltub sellest, milliseid konkreetseid teenuseid klient kasutab. Lähtume ka
siin minimaalsuse põhimõttest ehk töötleme vaid teenuse osutamiseks vajalikke andmeid.
Säilitame sinu andmed kuni kolme aasta jooksul ajast, kui teenuseid viimati kasutasid, lähtudes
eesmärgist tagada sinu ja meie lepinguliste õiguste ning kohustuste täitmine (nt kauba tagastamine;
kauba garantiist tulenev; kauba tagasikutsumine; esitatavate nõuete maksmapaneku võimaldamine),
samuti et vastata sinu küsimustele seoses teenuse osutamisega. Erandina säilitame tähtajatult
andmed sinu nime, isikukoodi ja kontaktide kohta selleks, et tagada autoriõigustega seotud vaidluste
korral Luuletus.ee õiguste kaitse.
Raamatupidamislikest nõuetest tulenevalt säilitame raamatupidamise algdokumendid seitse aastat
alates selle majandusaasta lõpust, mil meile vastava kauba eest tasusid.
Kui registreerusid kasutajaks, kuid pole meie teenuseid kasutanud, siis kustutame sinu andmed ühe
aasta jooksul kasutajaks registreerimisest.
Sõltumata eelnevast kustutame andmed viivitamata, kui langeb ära igasugune alus ja eesmärk nende
edaspidiseks säilitamiseks.
Veebilehitsemise statistika ja sinu eelistused
Soovime oma veebilehti pidevalt arendada ning muuta neid veelgi enam kasutajasõbralikuks, et meie
teenused vastaksid maksimaalselt meie klientide vajadustele ja eelistustele. Sel eesmärgil soovime
teada, kui tihti meie veebilehte külastatakse, milline on veebilehe kasutajate hariduslik ja vanuseline
taust, millist seadet ja brauserit lehitsemiseks kasutatakse, millistest regioonidest külastajad tulevad,
ning milline meie veebilehel olev teave on veebilehe külastajate jaoks enim huvipakkuv. Vastavaid
andmeid kasutame õigustatud huvi alusel, ning säilitame tähtajatult. Me kasutame selliseid statistilisi
mitteisikustatud andmeid selleks, et analüüsida meie veebilehe külastajate trende.
Õigustatud huvi alusel jätame meelde ka sinu tegevused ja eelistused meie veebilehtedel (sinu keele-
eelistus, fondi suurus ning muud ekraanieelistused), et sa ei peaks neid korduvalt uuesti sisestama.
Samuti jätame meelde teabe sinu ostude, ostmata jäänud ostukorvi, allalaadimiste ning meie esitatud
küsimustele antud vastutuste kohta, et suunata sulle edaspidi just neid teenuseid ja teavet, mille vastu
sul võiks enim huvi olla. Need andmed säilitame seni, kuni meil on alus säilitada sinu andmed kas
teenuse osutamiseks (vt ülal) või otseturunduseks (vt all).
Nimetatud eesmärkidel kasutame Google Analytics’i kaudu küpsiseid (küpsis on väike tekstifail, mille
veebileht salvestab sinu seadmesse, kui sa veebilehte külastad).
Täiendava
teabe
Google
Analytics’i
tööpõhimõtete
kohta
leiad
siit: https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800
Sa võid igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt. Vaata selle kohta täpsemalt
siit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ .
Lisaks võib sinu tegevused meie veebilehel (sh sinu IP aadress, päringu aeg) salvestada ka server,
mis majutab meie veebilehte. Ka neid andmeid kasutatakse õigustatud huvi alusel, aga vaid tehnilistel
eesmärkidel tagamaks veebilehe turvalisus ja toimimine.
Sa saad kustutada kõik küpsised, mis sinu arvutis on, samuti seadistada oma brauser selliselt, et
küpsiste edaspidine paigutamine ei ole võimalik. Vaata täiendavat teavet nt siit:
http://www.youronlinechoices.com/ . Juhime aga sinu tähelepanu, et kui sa ei nõustu küpsiste
kasutamisega, siis ei pruugi teatud veebilehe funktsioonid korralikult toimida või üldse toimida, sh
pead veebilehe külastamisel iga kord teatud eelistusi käsitsi kohandama.
Otseturundus
Sinu nõusolekul kogume ja säilitame tähtajatult otseturunduse eesmärgil kasutamiseks sinu ees- ja
perenime ning kontaktandmed.
Kui saadame sulle teavet Luuletus.ee pakkumiste, kampaaniate, ürituste ja muude tegemiste kohta, siis
kasutame sinu eelistuste kohta kogutud teavet, et suunata sulle just neid teenuseid ja teavet, mille
vastu sul võiks enim huvi olla.
Juhime tähelepanu, et sul on võimalik igal ajal loobuda oma otseturunduseks antud nõusolekust,
logides sisse meie e-keskkonda, kirjutades meile või helistades.
Kes andmetele ligi pääseb?
Oleme võtnud organisatsioonilised ja tehnilised meetmed sinu andmete kaitseks igasuguse
ebaseadusliku kasutamise eest: sh isikuandmete ebaseaduslik muutmine, hävitamine, avalikustamine
ja vargus.
Ettevõttesiseselt on ligipääs sinu andmetele vaid isikul, kes vajab seda sulle teenuse osutamisega
seotud ülesannete täitmiseks. Näiteks veebilehe külastajate statistilistele andmetele pääsevad ligi
töötajad, kes vastutavad veebilehe analüüsi ja arendamise eest.
Kasutajaks registreerimisel ja kasutaja profiili alt sisestatud kasutaja nimi on näha kõigile, kes külastab
kasutaja profiili.
Me ei jaga sinu andmeid kolmandate isikutega , v.a kui:
-
meil on andmete jagamiseks kolmanda isikuga sinu nõusolek;
-
see on vajalik sulle teenuse osutamiseks;
-
andmete jagamine kolmanda isikuga on meile kohustuslik tulenevalt seadusest.
Oleme sõlminud kolmandate isikutega, kes sulle teenuse osutamiseks sinu isikuandmeid töötlevad,
isikuandmete töötlemise lepingu tagamaks sinu andmete turvalisus, konfidentsiaalsus ja andmete
töötlemine vaid õiguspärastel eesmärkidel ja alustel. Sellisteks kolmandateks isikuteks on turundus- ja
IT-partnerid, samuti raamatupidamisteenuse osutajad, kes asuvad Euroopa Liidus või tagavad
Euroopa Liidus kehtivate isikuandmete kaitse nõuete täitmise.
Nii näiteks pakub Google Analytics’it Google Inc (USA ettevõtja), kellel on ligipääs andmetele, mis on
kogutud Google Analytics’iga. Google Inc on ühinenud Euroopa Liidu ja USA Privacy Shield
andmekaitseraamistiku põhimõtete Euroopa Liidu ja USA Privacy Shield nimekirjaga, mis tagab selle,
et
teenus vastab Euroopa Liidu nõutud privaatsusnõuetele. Vt täpsemalt siit:
https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html .
Sinu õigused
Kontakteerudes meie e-posti aadressil, on sul seaduses nimetatud ulatuses õigus:
-
paluda juurdepääsu enda isikuandmetele;
-
paluda enda isikuandmete parandamist;
-
paluda enda isikuandmete kustutamist;
-
võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
-
nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
-
vaidlustada isikuandmete töötlemine;
-
nõuda andmete ülekandmist teisel teenusepakkujale.
Sinu õigus esitada kaebus
Kui sa leiad, et sinu isikuandmete töötlemisega seotud õigusi on rikutud, võid esitada kaebuse selle
Euroopa Liidu liikmesriigi järelevalveasutusse, kus on sinu alaline elu või töökoht, samuti
Andmekaitseinspektsiooni. Selliste asutuste kontaktinformatsioon on kättesaadav aadressil:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 .